فتح حساب في مصرف الانماء
בדיקת מהירות בזק
מי התקשר אליי
https://darkon-portugali.com/
дисконт найк спб
ice rock mining

Línea de Transmisión 138 kV

cpi-proyectos

PROYECTOS L.T. 138 KV.

 • L.T. 138 kV Yaupi – Oxapampa y subestaciones, 28 km de longitud.
 • L.T. 138 kV Tingo María – Aucayacu, 45 km de longitud, para la Asociación Cosapi – Balarezo Contratistas Generales.
 • L.T. 138 kV Tarapoto – Bellavista, 70 km de longitud, para Abengoa Peru S.A.
 • L.T. 138 kV Tarapoto – Moyobamba, 92 km de longitud, para la Asociación Cosapi – Balarezo.
 • Ingeniería de Detalle L.T.138 kV Trujillo Norte – Alto Chicama y Ampliación S.E. Trujillo Norte para GyM S.A.
 • P.S.E. Chacas – San Luis II Etapa, para Cosapi S.A.
 • Ingeniería de Detalle L.T. 138 kV Huallanca – Sihuas – Tayabamba, para EISA Sucursal Perú.
 • Ingeniería de Detalle L.T. 138 kV Tayabamba – Llacuabamba, para S.S.K. Montajes e Instalaciones S.A.C.
 • Ingeniería de Detalle de la L.T. 138 kV Majes – Camaná, para el Consorcio Progreso Tesa – Ciesa.
 • Ingeniería Básica para el Suministro Eléctrico en 138 kV al Callejón de Huaylas, para Compañía Transmisora Andina S.A. (C.T.A.)
 • Ingeniería Definitiva y Detalle de las Obras Civiles y Electromecánicos de la L.T. 138 kV Pías – Llacuabamba, para CAME CONTRATISTAS GENERALES.
 • Estudio a Nivel Definitivo del Sistema de Transmisión 138 kV a las Minas Anabí y Anama, para ANABI SAC.
 • Ingeniería de Detalle de la Linea 138 kV Socabaya – Parque Industrial y ampliación de Subestaciones Asociadas en la provincia de Arequipa para Aldesa Construcciones Sucursal en Perú.
 • Estudio Geológico – Geotécnico con fines de Mecánica de Suelos para la L.T. 138 kV SE Ilo 3 – SE Plaza Toquepala, para ABENGOA PERU.
Top

Podemos ayudarle. Llámenos (511) 464-3378

Manténgase en contacto con nuestras noticias y recibir.

ויאגרה ללא מרשם
521645788
expert option work, expert option para yatırma